Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Přijmout vše
Nezbytné/funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Přijmout vše

Zásady zpracování osobních údajů


 

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost EMUN family office, a.s., se sídlem Anežská 986/10, Praha 110 00,  IČO: 241 81 781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová zn. B 17651 (dále jen „Společnost“) tímto informuje o účelu a věcném a časovém rozsahu správy a zpracování osobních údajů ve Společnosti a o právech, která v této souvislosti náleží
subjektům osobních údajů.

1 LEGISLATIVNÍ RÁMEC OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Práva a povinnosti vztahující se k osobním údajům jsou zakotvena zejména v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

2 VYMEZENÍ POJMŮ

Osobní údaj je jakákoli informace, na jejímž základě je možné přímo nebo nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu.
Subjekt osobních údajů je fyzická osoba, k níž se vztahují osobní údaje. Správce osobních údajů je Společnost. Správce osobních údajů určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.
Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace, která je prováděna pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění apod., tedy veškeré nakládání s poskytnutými osobními údaji správcem. Zpracovatel osobních údajů je společnost/fyzická osoba, která na základě smlouvy se Společností, a na její pokyny, zpracovává osobní údaje. 


Zpracovávané osobní údaje
Společnost shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje:
 • identifikační osobní údaje (jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa bydliště, datum narození, emailová adresa apod.);
 • informaci o uzavření či neuzavření smlouvy/vstupu do obchodního vztahu mezi subjektem osobních údajů a Společností;
 • informace o majetku klientů Společnosti získané na základě uzavřené smlouvy a dalšího průběhu obchodního vztahu mezi Společností a klientem;
 • identifikační údaje dětí získané na základě souhlasu rodiče nebo jiného zástupce oprávněného jednat za dítě;
 • informace o zájmech a zálibách klientů získané na základě obchodního vztahu mezi klientem a Společností;
 • osobní údaje, které Společnost získala či získá v souvislosti s plněním či neplněním uzavřené smlouvy/průběhem obchodního vztahu se subjektem osobních údajů. Společnost zásadně neshromažďuje a nezpracovává citlivé osobní údaje vymezené v článku 9 Nařízení, vyjma osobních údajů dětí.
3 DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního/obchodního vztahu, ke kterému se osobní údaje vztahují a poté po dobu nezbytnou pro správu smlouvy/obchodního vztahu, nejdéle však 3 roky od ukončení poslední  smlouvy/obchodního vztahu. Výše zmíněné časové omezení nevztahují na případy, kdy určitá je doba zpracování stanovena zákonem, jehož naplnění je důvodem či jedním z důvodů zpracování osobních údajů.

4 ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 • identifikace smluvních/obchodních partnerů, případně dalších osob z okruhu těchto subjektů (např. statutární či jiní zástupci, kontaktní osoby, atd.);
 • uplatňování práv a povinností ze smluv mezi Společností a subjekty osobních údajů;
 • marketing za účelem zlepšování služeb klientům a plnění smluvních povinností (pozvánky na akce dle zájmů);
 • správa smluv a obchodních vztahů Společností včetně případné správy a vymáhání pohledávek.

Osobní údaje získávané Společností nejsou využívány k profilování ani jinak systémově zpracovávány za účelem automatizovaného individuálního rozhodování (např. credit scoring).

5 PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu nepřesných či neúplných údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • právo vznést námitku, a
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

V případě, že Společnost poruší povinnosti správce osobních údajů, má subjekt osobních údajů právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

6 SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost získává a zpracovává osobní údaje v zásadě jen k takovým účelům, k jakým není podle Nařízení třeba předchozího souhlasu subjektu údajů. Pokud Společnost hodlá zpracovávat osobní údaje způsobem, ke kterému je souhlas subjektu údajů nutný, získá před započetím takového zpracování souhlas subjektu údajů. Souhlas se zpracováním
osobních údajů může subjekt osobních údajů kdykoliv odvolat a Společnost je povinna zpracovávání osobních údajů, k němuž byl souhlas odvolán, ukončit. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění Společnosti provádět nadále takové zpracování osobních údajů, ke kterému podle Nařízení není souhlasu subjektu osobních údajů třeba, nebo které je prováděno na základě zákona, který určitou dobu zpracování stanoví.

7 ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost může poskytnout osobní údaje subjektu osobních údajů následujícím správcům/zpracovatelům:

 • spolupracující obchodníci s cennými papíry;
 • spolupracující investiční společnosti.

Aktuální seznam správců/zpracovatelů Vašich osobních údajů je dostupný na vyžádání v sídle Společnosti.